หน้าหลัก ...

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วช. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานใหม่ภายใน วช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และการปรับโครงสร้างใหม่ของ วช. เป็นระยะ

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) รับผิดชอบในด้าน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล
  2. กำกับและดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณการใช้สัตว์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและกฎหมาย
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ ถึงความจำเป็นต้องใช้สัตว์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และความจำเป็นต้องใช้สัตว์ในการพัฒนายา, ยาสมุนไพร, อาหาร, อาหารเสริม,วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคน และสัตว์อย่างมีคุณค่าและปลอดภัย
  4. ผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพและอื่นๆ มาเป็นทางเลือก ทดแทนการใช้สัตว์ในทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการ 3Rs