แบบฟอร์มคำขอฯ ...

ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดตัวอย่างฟอร์ม สถานะ
คำขอใบรับอนญาตใช้สัตว์ (U)

pdf

ลงทะเบียนในระบบ


ครั้งที่
ประจำปีงบประมาณ 2562 / ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 27-1-2562
ครั้งที่ 28-2-2562
สถานที่
Bangkok
National Research Council of Thailand (NRCT)
(เฉพาะต่างชาติ)
กรุงเทพฯ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพฯ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
จำนวนคน
16
ปิดการ
รับสมัคร
ปิดการ
รับสมัคร
รวม 604